ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
下丘脑异常与抑郁症
王晓乐;王东林
Hypothalamic Abnormalities and Major Depressive Disorder
WANG Xiaole; WANG Donglin
心理科学进展 . 2015, (10): 1763 -1774 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2015.01763