ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Creative processing of internet language: Novel N400 and LPC
ZHAO Qingbai, KE Wei, TONG Biao, ZHOU Zhijin, ZHOU Zongkui
Acta Psychologica Sinica . 2017, (2): 143 -154 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2017.00143