ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The degree of self-reference effect of extroversion individuals
FAN Wei, ZHONG Yiping, YANG Zilu, LI Jin, OUYANG Yi
Acta Psychologica Sinica . 2016, (8): 1002 -1012 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016. 01002