ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
主办:中国心理学会
   中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
具身模拟在汉语肢体动作动词理解中的作用
王斌, 李智睿, 伍丽梅, 张积家
Effects of embodied simulation on understanding Chinese body action verbs
WANG Bin, LI Zhirui, WU Limei, ZHANG Jijia
心理学报 . 2019, (12): 1291 -1305 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2019.01291