ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
心理负荷的评估:基于神经人因学的视角
贾会宾;赵庆柏;周治金
Mental Workload Assessment: From the Perspective of Neuroergonomics
JIA Huibin;ZHAO Qingbai;ZHOU Zhijin
心理科学进展 . 2013, (8): 1390 -1399 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2013.01390