2020, Vol. 52(5): 597-608    DOI: 10.3724/SP.J.1041.2020.00597
Functional role of the left dorsolateral prefrontal cortex in procedural motor learning
CAO Na1,MENG Haijiang1,WANG Yanqiu1,QIU Fanghui1,TAN Xiaoying2,WU Yin3,ZHANG Jian1()
1 School of Psychology, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China
2 School of Physical Education and Coaching, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China
3 School of Economics and Management, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China
Received 2019-05-29  Revised null
Supporting info
 
Copyright © Acta Psychologica Sinica
Support by Beijing Magtech