ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
基于胜任特征模型的人力资源开发
时勘
Human Resource Development Based on Competency Model
Shi kan
心理科学进展 . 2006, (4): 586 -595 .